توصیه هایی برای بهینه سازی مصرف آب

صرفه جویی کم مصرف کردن نیست درست مصرف کردن است.

همانطور که می دانیم کشور ما در طبفه بندی اقلیمی، جزو کشورهای خشک و نیمه خشک و کم آب با کمتر از نصف متوسط بارندگی دنیا قرار دارد. در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور با توجه به محدودیت منابع آب در دسترس، آب از طریق خطوط انتقال طولانی و تاسیسات مختلف از مسافت های دور و با هزینه های زیاد دردسترس هموطنان قرار می گیرد. لذا وظیفه انسانی و شرعی ما حکم می کند که در نگه داری و مصرف بهینه از این نعمت الهی حداکثر تلاش را کرده و در رابطه با آن از اسراف دوری نماییم . توجه به ابن نکته ضروریست که مصرف بهینه و منطقی آب با کاهش هرینه آب بهای پرداختی، در اقتصاد خانواده ها نیز اثر مثبتی خواهد داشت .
آخرین اخبار

درباره طرح ملی آب امید

به منظور ترغیب مصرف کنندگان آب به کاهش مصرف و حمایت از مشترکین خانگی کم مصرف؛ 1 طرح پیشنهادی زیر برای معافیت حدود 3 درصد از مشترکین (شامل حدود 5 فقره مشترک) که ،900،000 مصرف ماهانه آنها تا یک سوم الگوی مصرف می باشد تدوین شده است

جداول آمار و اطلاعات